Skip to main content

Algemene Voorwaarden d.d. 12-08-2023

1. Wij werken volgens de beroepscode van beroepsvereniging het NVPA en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming).  We houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

2. Er wordt een behandelovereenkomst opgesteld.

3a. Een afspraak dient uiterlijk, bij verhindering door de cliënt, 48 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult volledig in rekening gebracht.

3b.  Annuleringsregeling HouMeVast Weekendtraining; De aanbetaling van € 150, is niet restitueerbaar.  Tot een maand voor de training start kun je annuleren zonder kosten (behalve de aanbetaling). Vanaf 1 maand voor de start van de training zijn de annuleringskosten 50%. Vanaf 14 dagen voor de start van de training 100% tenzij een ander paar zich inschrijft. Dit heeft te maken met, dat we door te late afzegging mogelijk het hele weekend voor iedereen moet worden afgezegd, en dat willen we voorkomen.

4. De sessie in de praktijk kan omgezet worden in een videosessie via Zoom of Teams. Op die manier kan een sessie doorgaan, als er redenen zijn om niet live te kunnen komen. Dat kan uiterlijk op de ochtend van de sessie kenbaar worden gemaakt. Het tarief voor deze sessie is hetzelfde als bij een livesessie.

5. Bij relaties of gezinsgesprekken is het mogelijk om alleen te komen als de ander (en) verhinderd is/zijn. Op die manier kan de sessie doorgaan, en wordt voorkomen dat er kosten worden gemaakt wegens niet kunnen komen of laat afzeggen.

6. De door de therapeut gemailde factuur wordt dezelfde dag nog overgemaakt, via Ideal-betaling of per bank.

7. Bij niet betaling binnen zeven dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut 10% rente per maand in rekening brengen.

8. Na zeven dagen is de therapeut gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen waarvoor € 25 in rekening gebracht mag worden.

9. Is er binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

10. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 ter betaling, geldt vanzelfsprekend, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet gebeuren. Overmacht aan de kant van de cliënt kan met de therapeut besproken worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door beiden, therapeut en cliënt, begrensd te worden.

11. Bij niet betalen, en geen betaalafspraak maken, kan de begeleiding gestopt worden op initiatief van de therapeut.

12. We begeleiden ambulant: de cliënt bezoekt ons zelfstandig en heeft geen tussentijdse ondersteuning nodig. Er kan wel incidenteel email overleg zijn of telefonisch contact. Mocht dit meer vragen, dan incidenteel, dan worden hier kosten voor gerekend.

13. Bij crisis schakelt de cliënt zelf hulp in: de huisarts/ huisartsenpost of 112 bellen. Er is geen bereikbaarheid voor crisis.

14. Er is een Privacy Policy opgesteld waar we ons aan houden.

15. De cliënt wordt bij aanvang per email op de hoogte gesteld van deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy en kan het op de site nalezen.

16. De cliënt heeft recht op het indienen van een klacht. Hiervoor neemt de cliënt contact op met de therapeut. Als er niet wordt uitgekomen, dan is er de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen via S.C.A.G. De folder vindt u op deze site bij Tarieven en Kwaliteitswaarborg. link maken naar deze bladzijde…

17. De cliënt kan ook van mening zijn dat het Tuchtrecht van de RBCZ moet worden ingeschakeld. De link daarvoor is te vinden op deze site, bij Tarieven en Kwaliteitswaarborg.

18. De beroepscode NVPA en de beroepscode RBCZ , die gemeld worden in artikel 1, zijn te vinden op deze site bij Tarieven en Kwaliteitswaarborg.

19. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te vinden op deze site bij Kwaliteitswaarborg en tarieven. Hoe wij daarmee omgaan, is te vinden bij Privacy Policy.

× Kan ik je ergens mee helpen?