Skip to main content

Privacy policy

We werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als therapeut, behoren te voldoen omdat wij gegevens vastleggen in cliëntendossiers.

Ook de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van beroepsvereniging het NVPA en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) zijn van toepassing op ons werk.

Persoonsgegevens die wij opslaan:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
 • Geboortedatum van de cliënt(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
 • Huisarts
 • Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leggen we de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.
 • Bij minderjarige cliënten:
 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • School.

Dossierplicht

Bewaartermijn van dossiers: 20 jaar, tenzij de cliënt afspreekt daar anders mee om te gaan. Bijvoorbeeld: de cliënt verzoekt om het dossier te bewaren tot zes maanden nadat de behandeling is beëindigd.

 Beroepsgeheim

Als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van onze complementaire praktijk zijn daaraan gebonden. In sommige situaties geldt een uitzondering, bijvoorbeeld bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. In dat geval is het toegestaan om zonder toestemming van de cliënt te overleggen. Dat mag alleen als de informatie noodzakelijk is om het huiselijk geweld of de kindermishandeling te stoppen, of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken. Wij zijn verplicht om de meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling toe te passen.  In deze folder is te lezen hoe dat werkt.

Klik hier om de folder te bekijken

Minderjarigen

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe een cliënt/patiënt geïnformeerd wordt

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Op onze website staat informatie over werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Wie werken er daadwerkelijk met de cliëntdossiers?

Enkele collega’s hebben toegang tot patiëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels. Het bespreken in intervisiegroepen van casuïstiek uit de praktijk gaat anoniem.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • We werken met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord
 • We maken regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden
 • We zorgen voor regelmatige updates van onze software.
 • Deze externe personen of bedrijven hebben toegang tot de persoonsgegevens en behoren daarmee tot de groep verwerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten:
 • het administratiebureau dat de nota’s administreert
 • de software-aanbieder van het digitale facturatie programma

Meldplicht datalekken.

Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) binnen 72 uur naeen ernstig datalek een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij handelen daarnaar. We hebben afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en worden daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

× Kan ik je ergens mee helpen?